Cronaca

Strajk Kobiet Sardinia. Le donne polacche chiedono sostegno ai politici sardi.