Cronaca

Sestu: in fiamme un bar in via Giulio Cesare. Danni ingenti